การพิจารณากลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท รหัส 62

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ดำเนินการจัดประชุมการพิจารณากลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 62 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 17 ราย                           

 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 2402 ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

About thipawan