สอบสัมภาษณ์ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)

คหกรรม….สอบสัมภาษณ์ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 8 คน ใน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

  1. กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้สมัครจำนวน  7 คน
  2. กลุ่มวิชาธุรกิจอาหาร ผู้สมัครจำนวน  1 คน

 

 

About thipawan