สอบสัมภาษณ์ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2563

คหกรรม….สอบสัมภาษณ์ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563  วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

About thipawan