คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2564

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2564
👉 ปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
📌📌📌กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
🧥✂️ออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ
🥦🥗อาหารและโภชนาการ
👨‍🍳👨‍💼ธุรกิจอาหาร
💐🌿บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
👉ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
🌐 กำหนดการรับสมัคร http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/SchGrad64.pdf
🌐 รายละเอียดการรับสมัคร http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/DetailGrad64.pdf
🌐สมัครผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
🌐เว็บไซต์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ http://mhe.hec.rmutp.ac.th/
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3888 ต่อ 5235-6 หรือ 8262-4

About thipawan