บุคลากร

 

 

9

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
ผู้ช่วยอธิการบดี

9

 

ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

9

 

ดร.สุชีรา  ผ่องใส
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

8

 

นางสาวทิพวรรณ   คุมมินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

8

 

นางสาววรรณภรณ์   สุขแจ่ม
นักวิชาการศึกษา

About the Author