บุคลากร

 

4

 

รศ.บุษรา   สร้อยระย้า
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์   กี่อาริโย
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

9

 

อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

7

 

อาจารย์ศันสนีย์   ทิมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

8

 

นางสาวทิพวรรณ   คุมมินทร์
นักวิชาการศึกษา

About the Author