บุคลากร

 

 

 

5

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์   กี่อาริโย
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

9

 

อาจารย์กฤตพร   ชูเส้ง
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

7

 

อาจารย์ศันสนีย์   ทิมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

8

 

นางสาวทิพวรรณ   คุมมินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

About the Author