บุคลากร

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


 

ดร.สุชีรา  ผ่องใส
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

8

 

นางสาวทิพวรรณ   คุมมินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

 

นางสาวดุสิตา  อิศรภักดี
นักวิชาการศึกษา

About the Author