อาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

SAMSUNG Dr.Printer.url

 

ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย
Ph.D Foods and Nutrition

 

2

 

รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส
M.S.Food Processing

 

3

 

รองศาสตราจารย์นวลแข ปาลิวนิช
M.S.Home Economics Education

 

4

 

รองศาสตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า
คศ.ม.คหกรรมศาสตร์

 

 

About the Author