อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

SAMSUNG Dr.Printer.url

 

ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย
Ph.D Foods and Nutrition

 

 

4

 

ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร
ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

4

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
บธ.ด.การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

 

About the Author