แบบคำร้องต่างๆ

 

แบบ-คศ-001.แบบขอเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-002.คำร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-003.คำร้องขอสอบประมวลความรู้

แบบ-คศ-004.คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-005.แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-006-แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์

แบบ-คศ-007-แบบรายงานผลการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-008.แบบขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-009-.แบบเสนอขอออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย

แบบ-คศ-010.แบบเสนอขออนุญาตใช้ห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ-เครื่องมือเพื่อการวิจัย

แบบ-คศ-011.-แบบเสนอขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อพัฒนาเครื่องมือการวิจัย

แบบ-คศ-012-ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-013-คำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-014-แบบรายงานการตรวจรูปเล่มหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-015.แบบรายงานการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์

แบบ-คศ-016-แบบรายงานการตรวจรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ-คศ-017-คำร้องทั่วไป

แบบ-คศ-019.แบบฟอร์มเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาการเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

About the Author