แบบฟอร์มคำร้องของสาขาวิชา

 

แบบ คศ.1 คำร้องขอสอบประมวลความรู้-ขอสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

แบบ คศ.2 แบบเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ดุษฎีนิพนธ์

แบบ คศ.3 คำร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ดุษฎีนิพนธ์

แบบ คศ.4 คำร้องขอสอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์

แบบ คศ.5 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ดุษฎีนิพนธ์

แบบ คศ.6 แบบเสนอขออนุญาตใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ในงานวิจัย

แบบ คศ.7 แบบเสนอขอออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือ – แบบสอบถามในงานวิจัย

แบบ คศ.8 แบบเสนอขอออกหนังสือเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ดุษฎีนิพนธ์

แบบ คศ.9 คำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ดุษฎีนิพนธ์

แบบ คศ.10 แบบเสนอการเผยแพร่วิทยานิพนธ์-การศึกษาค้นคว้าอิสระ-ดุษฎีนิพนธ์

แบบ คศ.11 แบบคำร้องทั่วไป

 

 

 

 

 

 

About the Author