แบบคำร้องต่างๆ

 

แบบ คศ 001.แบบขอเสนอหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ – การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 002.คำร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ – การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 003.คำร้องขอสอบประมวลความรู้

แบบ คศ 004.คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ -การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 005.แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ – การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 006 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์

แบบ คศ 007 แบบรายงานผลการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 008.แบบขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ – การศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 009 .แบบเสนอขอออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย

แบบ คศ 010.แบบเสนอขออนุญาตใช้ห้องเรียน – ห้องปฏิบัติการ – เครื่องมือเพื่อการวิจัย

แบบ คศ 011 แบบเสนอขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อพัฒนาเครื่องมือการวิจัย

แบบ คศ 012 ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 013 คำร้องขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 014 แบบรายงานการตรวจรูปเล่มหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 015 แบบรายงานการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์

แบบ คศ 016 แบบรายงานการตรวจรูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบ คศ 017 คำร้องทั่วไป

 

 

 

 

 

 

About the Author